Geschiedenis van de Kluisbergse Brandweer.

IN 1829 REEDS EEN VOORLOPER...

Het is 120 jaar geleden dat het vrijwillig brandweerkorps in onze deelgemeente Berchem opgericht werd. De gemeenteraad van 12 augustus 1879 besloot althans toen de "Maatschappij van Vrijwillige Brandblussers" een wettelijk statuut mee te geven onder de vorm van een Koninklijk Besluit.

Nochtans was er lang voordien reeds een brandweerkorps in Berchem. Dit blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 25 februari 1828 onder voorzitterschap van burgemeester Ch. Jozef Reyntjens, waarbij kennis werd genomen van het besluit van de gedeputeerde Staten der Provincies om blusmateriaal aan te kopen. Met beperkte gemeentefondsen besloot de Raad het volgende aan te schaffen: 50 emmers van weime met linnen overdekt (47,50 gulden), een ladder van 40 sporten (14,15 gulden), een ladder van 12 ellen (11,81 gulden), twee touwen met haken van 25 ellen (12 gulden). Dit alles kostte samen 85,23 gulden (deze geldeenheid was in gebruik daar wij toen nog deel uitmaakten van de Nederlanden).

In de gemeenteraad van 1847 zou besloten worden dat alle brandweermateriaal zou ondergebracht worden op de zolder van de overdekte hallen van het pas opgerichte gemeentehuis in Berchem. Het eerder primitieve materiaal kon weinig baten bij de brand van 17 november 1862 toen het gehele klooster van Berchem uitbrandde. Er was voor 10.000 frank schade en het gebouw was niet verzekerd! Gasuitwasemingen waren volgens sommige bronnen de oorzaak van de brand, anderen spreken van verhitting van stoffen naast de schoorsteen op zolder. De brandweer van Oudenaarde hielp nablussen.

MAATSCHAPPIJ VAN VRIJWILLIGE BRANDBLUSSERS

Zoals reeds hiervoor aangehaald kreeg de brandweer pas in 1879 een wettelijk karakter. Het korps werd de "Maatschappij van Vrijwillige Brandblussers" genoemd. Aan de basis van deze heraanpak lag een commissie bestaande uit de hh. Jules Decock (burgemeester), A. Matthijs (secretaris), Albert Van De Walle (gemeenteontvanger) en de raadsleden J. Declercq, E. Van Coppenolle, R. Bercez en D.Vandenhende.

Het oude materiaal werd meteen omgeruild voor moderner: 2 nieuwe handpompen, een mechanische ladder, haspels, slangen en een reddingszak.

Het is omstreeks de jaren 1890 dat Hercules Martroye de leiding over het korps van Jules De Cock overneemt.

In 1898 volgt Achiel Van Coppenolle hem op, maar dan als bevelhebber, van de Brandblussers van Berchem.

Van 4 april 1902 dateert de goedkeuring van de gemeenteraad en van 19 augustus 1902 het Koninklijk Besluit betreffende de organieke verordening voor het inrichten van een Vrijwillig Gewapend Brandweerkorps.

In een schrijven van 17 februari 1903 laat bevelhebber Van Coppenolle aan de dd. burgemeester weten dat zijn korps uit 4 officieren, 6 onderofficieren, 8 korporaals, 2 hoornblazers, 1 ranseldrager en 44 brandblussers bestaat.

Reeds eerder bij Koninklijk Besluit van 4 februari 1903 werden de 4 officieren benoemd. Het waren de bevelhebber Achiel Van Coppenolle met de graad van onderkapitein, Pierre Beghin als luitenant, Eduard Vandenbranden als onderluitenant en Dr. Emiel Van Causenbroeck als korpsgeneesheer met de graad van onderluitenant.

Het korps begeerde toen 61 wapens en een uitrusting in leder, alsook 1525 loze geweerpatronen, 3050 patronen, 610 zekerheidspatronen voor ordediensten en 5185 oorlogspatronen voor de grote schietbaan. Uit de hierna gereproduceerde brief aan de hogere bevelhebber blijkt dat in 1904 grote feestelijkheden gepland werden n.a.v. de 25ste verjaardag van het "Vrijwillig Pompierskorps". Deze feesten werden aangeboden aan de "Pompierskorpsen van 't Land en den Vreemde".

De Koninklijke Federatie van Brandweermannen was hier ook vertegenwoordigd met twee man, terwijl andere korpsen ook een afvaardiging stuurden (o.a. Schaarbeek, Anderlecht, Aalst, Kortrijk, Zottegem, Roeselare, Pťruwelz, Leuze, Wervik, e.a.)

Dat bevelhebber A. Van Coppenolle wel enig aanzien had buiten de gemeentegrenzen blijkt uit het feit dat hij in 1910 de eerste voorzitter wordt van het Oostvlaamse Brandweerverbond. In 1911 belegde hij een bestuursvergadering in Berchem.

Van toen af konden we pas van een degelijke uitrusting spreken: handpompen, een mechanische ladder (in gebruik tot 1990!), "devidoirs", voor slangen, een reddingszak, 405 m. slangen (diameter 45 mm). De alarmering gebeurde toen, samen met de alarmklok in de kerktoren, met een klaroen. Een of meerdere brandweerlieden liepen of reden per fiets door de straten van Berchem en waar er pompiers woonden bliezen ze op een klaroen.

Kort voor de Eerste Wereldoorlog trok de brandweer de wacht op in de gemeente. In het begin van de oorlog werden de wapens van het korps gedoken bij Remi D'Huyvetter, maar omdat dit feit uitlekte wierp men ze veiligheidshalve in 1915 in de Schelde.

Tijdens een beschieting van de gemeente door artillerievuur van de Engelsen, de laatste dagen van de oorlog (1918), ontstonden heel wat branden in Berchem: de kerk met gans het meubilair brandde af, het klooster der Zusters Apostolinnen, de huizen van Mr. Vandenstaepele, Blijau en twee huizen toebehorende aan de Wed. Decock, alsook de molen Canoo werden verkoold. Er waren toen geen brandweermannen in de gemeente, daar zij diende ontruimd te worden.

NA DE EERSTE WERELDOORLOG

Na de eerste wereldoorlog wordt het korps opnieuw in het bezit gesteld van wapens en de brandweeroefeningen werden toen gegeven op de speelplaats van de gemeentelijke meisjesschool.

We noteren o.a. in 1921 een grote brand bij De Busschere terwijl een "valiezenkoers" de Stationskermis opluisterde.

Nog in deze periode doet het gemeentebestuur inspanningen voor de modernisering van het korps. Een eerste mechanische pomp, een Erhart op stalen wielen, werd in gebruik genomen. Deze gaf een debiet van 800 liter per min., bij 7 kg druk. Deze pomp leverde uitstekend werk in Berchem en omstreken tot in 1945.

In 1922 werd het arsenaal geÔnstalleerd in de kapel van het vroegere klooster. Ook uit dit jaar dateert de brand in de spinnerij van Ruien (nu Utexbel) en uit 1923 de spectaculaire brand bij Remi Sobrie te Melden, waarbij het Berchemse korps in looppas naar Meerse trok met 2 handpompen (2 x 8 man), 1 ladder (6 man) en 1 haspel met 300m. slangen (6 man).

Vanaf 1925, na de dood van Achiel Van Coppenolle, neemt luitenant Remi D'Huyvetter de leiding bij de Berchemse Brandweer in handen.

In 1926 kon het korps nuttig werk verrichten bij een brand in brouwerij Declercq te Anzegem, terwijl in 1928 de houten Scheldebrug door de fout van een stoomtram in lichterlaaie stond. De Berchemse brandweer ontving voor haar doeltreffende tussenkomst 768,50 frank van "Bruggen en Wegen".

Spectaculair was in ieder geval ook de brand in 1929 bij "Scaldis-werken", de zeepziederij te Waarmaarde, waarbij door tussenkomst van het korps talrijke woonhuizen van vernieling gered werden. Toen om 22.30 uur de klaroen alarm blies werd met privť-auto's het materiaal naar de plaats van het onheil getrokken. De gehaaste brandweerlieden volgden met de fiets. De brandweer van Kortrijk kwam hierbij ter hulp, daar het korps van Avelgem op dat ogenblik niet bestond. Doordat de pompiers toen nog niet uitgerust waren met stevige rubberlaarzen en tengevolge van het openbarsten van reservoirs met "soude caustique"(natriumhydroxide) liepen talrijke blussers hierbij verwondingen op aan de voeten.

Vanaf 1930 werd als alarmsysteem naast de klaroen ook een handsirene aangewend.

GEMEENTELIJK VRIJWILLIG BRANDWEERKORPS

In 1935 wordt August Van Coppenolle de nieuwe bevelhebber. Sindsdien wordt de brandweer "Gemeentelijk Vrijwillig Brandweerkorps" genoemd en alle brandweerdiensten worden geherstruktureerd bij het verschijnen van een Koninklijk Besluit daarover.

In 1935 komt er ook een nieuwe zware motorpomp bij met een Ford V-8-motor. Deze was een Wasterlain (kostprijs: 48.550 BEF) met voor die tijd grote mogelijkheden. Zij heeft een debiet van 3.200 liter per minuut aan 7 kg druk en is verder voorzien van twee uitlaten van 110 mm en kan 8 lansen van zwaar debiet spijzen. Deze is nog steeds in gebruik en werd korte tijd geleden nog volledig nagekeken door de onderhoudsploeg.

De brandweer van toen was heel goed uitgerust voor het blussen van nijverheidsbranden, daar het vooral deze sector was die door brand geteisterd werd. De verplaatsingen gebeurden steeds met geÔmproviseerde transporten en in noodgevallen kwamen de geteisterde nijveraars de brandweer met eigen middelen halen.

Wanneer het korps toen ging blussen buiten de gemeente werd het hiervoor vergoed. Met deze fondsen kocht men materiaal en woonde men congressen bij. Later maakte men ook reizen (Dinant, Cap Gris-Nez, Rijn,...). Na de oorlog werd deze traditie verder gezet met excursies naar Parijs, Reims, Luik, Koblenzen naar de wereldtentoonstelling in Brussel. Sterke verhalen doen de ronde dat bij de terugkeer menig malen enkele mannen ontbraken, die van de leute en het plezier niet konden scheiden...

Volgens statistieken uit 1938 telde het korps toen 4 officieren, 4 onderofficieren, 6 korporaals en 28 pompiers. Zes hiervan hadden een eigen telefoon, zodat zij toen op deze manier konden gealarmeerd worden.

TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG

In 1939 werden veel brandweerlieden gemobiliseerd, maar door een ministeriŽle omzendbrief en door tussenkomst van de plaatselijke overheid, konden de meeste terug huiswaarts keren. In deze periode rijk aan branden was het korps zeer goed uit gerust met o.a. 2 motorpompen, 2 handpompen, een ladder, een C02-groep op banden, 3 slangenhaspels, 2 karren met materiaal voor slangen en pompen, een reanimatietoestel, 8 straalpijpen (diameter 70), 6 straalpijpen (diameter 45) en 1 straalpijp (diameter 110), 225 m slangen (diameter 45), 350 m slangen (diameter 70) en 350 m slangen (diameter 110).

De brandweer kon toen beschikken over een vrachtwagen van "La Moderne" en tijdens de oorlog over een bestelwagen van Gaston Van de Walle en een wagen van Alfred Verplaneken.

In 1940 waren de brandweerlieden vrij van mobilisatie-wederoproeping tot de Duitse inval. Van dan af moesten alle soldaten het leger vervoegen. De 2 Engelse, 2 Duitse en voor de rest oude Franse Comblenzgeweren werden opgeŽist door de Duitsers. Op bevel van burgemeester Achiel De Waele werden zij door de dienstdoende gemeentesecretaris G. De Busschere aan de bezetter overhandigd.

In 1942 werden heel wat brandweermannen door het Arbeidsambt van Ronse opgeroepen en bevelhebber Van Coppenolle moest al zijn macht aanwenden om zijn manschappen thuis te houden.

Enkele opmerkelijke branden op het einde van de oorlog waren o.a. deze in de fabriek van Neyrinck en brand van een vlaswagen die reeds brandde van aan de Klijpe en die ten slotte aan de "Hoogweg" (Berchem) tot stilstand werd gebracht.

Tijdens de oorlog was het gebruik van de sirenes verboden. Zij dienden toen uitsluitend voor luchtalarm. Zodra de sirene der Passieve Luchtbescherming alarm gaf kregen in geval van brand de pompiers Jerome Moerman of bij afwezigheid Leon Sulmon opdracht een klok af te halen in het gemeentehuis. Al bellende dienden zij per fiets een ronde in de gemeente af te leggen. Gedurende de werkuren werd er ook naar de fabrieken getelefoneerd om de brandweermannen op te roepen.

Bij brandalarm werden de brandweermannen opgeroepen bij middel van een, vanuit het arsenaal bediende, elektrische bel in de woningen van de pompiers.

Na de oorlog werd een elektrische sirene aangebracht. Het proefalarm, telkens de eerste donderdag van de maand om 12.30 uur werd bediend vanuit Gent en omvat een vooralarm (aanhoudend geluid), vervolgens het Nato-luchtalarm (op- en afgaand geluid) en tenslotte aanhoudend geluid dat het einde van het alarm moet betekenen. In geval van onheil gebruikt de huidige brandweer het Nato-luchtalarm gedurende ongeveer 3 minuten.

Tijdens de bevrijding kreeg de Berchemse brandweer van de Weerstandsgroep een eerste eigen motorvoertuig, nl. een buitgemaakte Duitse Peugeot-vrachtwagen.

NA DE BEVRIJDING

In 1945 werd er verder een legerjeep aangekocht, samen een draagbare DKW-motorpomp. De Erhart-pomp van 1922 werd toen uit dienst genomen.

Het materiaal wordt in 1946 aangevuld met een Engelse Coventrie-motorpomp. Uit dit jaar dateert ook de grote brand in het Hof De Raedt in Ruien. Vanaf de bevrijding tot begin 1948 zou de brandweer van Berchem tussenkomen in 4 branden bij Utexbel Ruien, o.a. een erge brand in augustus 1947 en in januari 1948 waarbij katoen brandde.

In 1950 ontdoet de brandweer zich van de oude Peugeot, daar hij zowat een verbruik had van 22 liter per 100 km.

In 1951 wierf het korps manschappen aan. Niet minder dan 13 kandidaten kwamen opdagen.

Ter gelegenheid van de overstroming van de stad Oostende begin februari 1953 verleende de Berchemse Brandweer zeer gewaardeerde gratis hulp door het leegpompen van riolen en talrijke kelders. De stad Oostende stelde kosteloos de nodige brandstof en ravitaillement ter beschikking. 

In 1954 volgt Jacques Beghin de Auguste Van Coppenolle op als bevelhebber. In de gemeenteraad van 05/07/1956 wordt beslist aan het bestaande brandweerkorps zijn aard van "Gewapend Korps" te ontnemen.

In 1959 krijgt het korps van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een Ford vrachtwagen in bruikleen. Deze camion (bouwjaar 1953) is voorzien van een watertank van 5.000 liter en van een pomp met een debiet van 400 liter per min.

In 1959 legt men in de gemeente ook het waterbedelingsnet aan, voorzien van talrijke hydranten, wat een enorme sprong vooruit is inzake veiligheid en blussingsmogelijkheden.

1960-1980   Foto

Twee veevoederfabrieken vielen in 1960 te prooi aan de vlammen, nl. de firma "Morgenstond" op 22 juni en de firma "Ovior" aan de Schelde (Berchem) op 13 oktober. Verhitting was in beide gevallende vermoedelijke oorzaak van de felle branden. De schade beliep in de miljoenen. De Ets De Waele-Vanceulebrouck werden op de barkoude Kerstdag van 1961 na de middag eveneens geteisterd door een zeer omvangrijke brand in de burelen, magazijnen en telefooncentrale. Het confectieatelier kon door het doeltreffende optreden gevrijwaard worden, zodat het personeel niet werkloos werd.

In 1962 wordt de oude Jeep vervangen door een tweedehandse Landrover. Deze jeep (bouwjaar 1951) bood plaats aan 6 man. Door de wet van 1963 kon de brandweer van dan af ook rekenen op de diensten van de mobiele kolommen van de Civiele Bescherming. Een zware moderne autopomp Metz werd in 1966 aangekocht. Deze is uitgerust met een watertank van 1800 liter, 2 tanks voor schuimprodukten, een ingebouwde pomp van 1500 liter per min. aan 7 kg druk en tal van toebehoren, o.a. isoleermaskers. Met deze wagen kon ook een tiental man vervoerd worden. Op 13 december kon deze nieuwe autopomp al ten volle dienstbewijzen tijdens de overstroming van de dispatchingkamer van de Electrabel centrale van Ruien, tengevolge van het bijzonder hoog niveau van de Schelde. Gevaar voor kortsluiting was niet denkbeeldig!

Waarschijnlijk de meest delicate brand in de geschiedenis van het korps dateert van 7 februari 1967 in de Elektrische Centrale van Ruien. De turbine motor die een generator van 60.000 Kw aandreef, sprong met groot geweld uiteen toen hij blokkeerde. Door het tijdig blussen van de brandende olie is een ramp vermeden geworden, gezien de aanwezigheid van leidingen met waterstof. De schade werd indertijd op 60 Š 90 miljoen frank geschat.

 In 1967 verscheen een Koninklijk Besluit waarin o.a. het minimum aan materiaal en personeel werd bepaald. Dit stelde de gemeente voor zware financiŽle problemen en een ogenblik werd zelfs gedacht met de brandweerdienst te moeten stoppen. Maar door de steun van alle nijveraars zocht de toenmalige bevelhebber Beghin, alsook Burgemeester R. Van Den Daele, naar een oplossing. Alle problemen bleken opgelost bij de fusie van de vier gemeenten in 1970.

Het gemeentebestuur onder voorzitterschap van burgemeester Dr. Reyntjens aanvaarde het korps van Berchem als Gemeentelijke Brandweerdienst van het nieuwe Kluisbergen

In 1974 nam Ghislain Voet de taak van bevelhebber over van Jacques Beghin, die op rust ging.

Verder willen wij u nog enkele opzienbarende branden uit de jaren 1970 aanhalen.

Foto1

In 1971 hebben wij de vier achtereenvolgende branden in amper ťťn maand tijd in een landbouwbedrijf op Broeckte. Het parket zou vaststellen dat brandstichting de oorzaak was van dit onheil.

In november van hetzelfde jaar ging in Ruien ook een garage volledig in de vlammen op.

In 1972 kregen we enkele vrij grote branden, o.a. twee maal in "La Moderne" en een betrekkelijk omvangrijke loodsbrand beneden de Kwaremont.

Vanaf de zomer 1973 wordt de Brandweer diverse malen opgeroepen voor blussingswerken op de thans gedempte vuilnisbelt in Kwaremont. In 1973 noteren we nog een aanzienlijke loodsbrand in Elektrabel Ruien en een brand door een lek in de gasleiding in een herberg in de Buissestraat.

In april 1974 gaat de bovenverdieping en het dak van een kappersalon in de Ruien in de vlammen op en in september dient een zware brand geblust te worden in een buitenverblijf op de Korte Keer. Het huis werd nagenoeg volledig vernield, maar de aanpalende bijgebouwen konden gevrijwaard worden. In november 1974 wordt een loods op de Kalkoven eveneens door vuur geteisterd.

In 1976 overhandigde Burgemeester Reyntjens de prachtige nieuwe autopomp met een watertank van 2000 liter. Daarbij is deze wagen voorzien 320 m. slangen van diameter 70 mm, 480 m. slangen van diameter 45 en van schuifladders. Er zijn ook 2 hogedrukslangen. Verder zijn er bij deze goed uitgeruste autopomp 2 brandvrije pakken, 2 isoleermaskers en 4 filtermaskers, een pneumatische beitel en zaag, een reanimatietoestel en een lichtaggregaat met schijnwerper.

In april 1977 noteren wij een grote brand in een restaurant in de Parklaan. Bij de hevige sneeuwval op oudejaarsavond 1978 kon de Brandweer nuttig werk verrichten op sociaal-medisch vlak door het vervoer van verpleegsters die dringende hulp dienden te verlenen aan zieke patiŽnten.

In nauwe samenwerking met het gemeentebestuur werd het materiaal steeds aangepast en aangevuld. Zo wordt in 1978 een prachtige Toyota Jeep aangekocht. Deze biedt plaats aan 6 man. Daarnaast kreeg de brandweer een vaste radiopost 10 W, draagwijdte 30 km met 3 frequenties, waarvan 165,910 MHz als eigen frequentie. Tevens werd ieder voertuig uitgerust met een mobiele post.

Ook in 1978, de aanwerving van een aantal brandweermannen (foto).

De Kluisbergense brandweer beschikt ook over twee elektrische pompen, isoleermaskers, reanimatietoestel, e.d. Men beschikt verder over een volledige uitrusting voor het bestrijden van bijen en wespen.

In 1979 werd 100 jaar Brandweer Kluisbergen gevierd (foto).

De jaren 1980 - 1990

De brandweer verhuist voor het eerst van de Berchemstraat naar de Parklaan, dit in de vroegere gebouwen van La Moderne. Dit was een hele verbetering. Men had nu 2 poorten en plaats om het materiaal te zetten. Er was ook een mooie ontspanningszaal en enkele burelen. (1, 2, 3, 4)

24 oktober 1987, zware industiebrand bij "Bekina". Hier kunt u de bespreking van de brand zien, die gepubliceerd werd in het Belgisch Brandtijdschrift nr. 89. (Uitgebreid verslag)

Op het Sint Barbara feest 1989 krijgt Lt. Bloeyaert Rudy het Burgerlijk Kruis 2de Klasse (Krantenartikel).

De jaren 1990 - 2000

Op 25 augustus 1990 krijgt het korps een nieuwe licht autopomp (Krantenartikel 1, 2). Enkele familiefoto's (1, 2, 3)

Op opendeurdagen was er ook wat te beleven, hier enkele sfeerbeelden. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Ook een bezoekje aan een school moet kunnen (1, 2, 3)

1 oktober 1991, bevelhebber Voet Gislain gaat op rust, Lt. Bloeyaert Rudy wordt de nieuwe bevelhebber. (Krantenartikel)

Op 18 december 1993 werd de nieuwe brandweerkazerne ingehuldigd in de Berchemstraat. Daarvoor is er heel wat water door de Schelde gelopen, sommigen waren boos. (krantenartikel)

Ook aan ontspanning wordt gedacht. Hier enkel beelden van de carnavaldeelname, als Schotten. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

In 1996 werd een Styer Tankwagen geleverd die aangekocht werd met subsidies. In hetzelfde jaar werd met eigen middellen een Volkswagen Taro aangekocht die de versleten Renault R4 ging vervangen.

22 augustus 1998, 12:58,  zware brand in de elektriciteitscentrale Elektrabel Ruien (schade op 400 miljoen BEF geschat)

Het aantal persluchtflessen stijgt van 15 maar 30 flessen. De eerste "lichte" flessen doen ook hun intrede in 1999.

3 juni 1999: Toestel voor het vullen van persluchtflessen wordt in gebruik genomen. Dit werd aangekocht met eigen middellen. (foto)  (Leverancier Drager)

10 juni 1999: Inhuldiging nieuwe snelle hulpwagen (technische fiche), aangekocht met subsidies. (Krantenartikel)

Jaarlijks werd ook deelgenomen aan de billenkarrenkoers in Middelkerke. De resultaten varieerden van jaar tot jaar. (foto 1 2 3 4)

De weekend van 25 en 26 december 1999 staat nu in de boeken geschreven als eentje met een zware wateroverlast. Ons korps ging helpen naar Oudenaarde, Brakel, Ninove en Geraardsbergen waar de nood nog erger was.

Heel wat lawaai voor de overgang naar het magische jaar 2000. Er gebeurde niets, helemaal niets.

2000

De eerste interventie deed zich voor op zondagmorgen 9 januari. Een verkeersongeval.

31 januari 2000, laatste dag voor Houfflin Renť, verplicht op pensioen. 

28 april 2000, het eerste dodelijk verkeersongeval. Katrien Stockman liet hierbij het leven (Foto AVS)

1 mei, brandweerman Vancaeneghem Andrť neemt ontslag om medische redenen.

6 mei: minivoetbaltornooi in Zele. We winnen 2 keer, verliezen 3 keer en spelen 1 keer gelijk. Dit gaf recht op de 7de plaats.

8 mei: hevige stortregens tijsteren een deel van Kwaremont en Berchem. We zijn tot laat in de nacht in de weer geweest om alle modder op te ruimen en kelders te ledigen.

11 mei: tragische dag:

augustus: Op de jaarlijkse wandeltocht is er een verboedering met de mensen uit de zustergemeente Guines.

Er is ook heel wat te doen rond Willy Putman. Enkele krantenartikels. (1 - 2) De uitspraak van het gemeentebestuur werd eind december genomen. Ontslag. Raad van State zal oordelen, ...

30 november: jaarlijkse algemene vergadering.

9 december: St. Barbarafeest. (1)

2001

Het jaar is ingezet zonder enig probleem.

19 april: ongeval met grote ravage, geen zwaar gekwetsten (Foto AVS - Wim Scheire)

02 mei: zwaar ongeval met 1 dode en verschillende zwaar gewonde slachtoffers. (Foto's AVS Wim Scheire 1 - 2)

13 juni: zeer zware brand verwoest toekomstige kippenslachthuis. (Foto's AVS Wim Scheire 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10)

Zaterdag 5 oktober: afscheid van Ghislain Voet. Onverwacht overleden.

2002

Het jaar is ingezet zonder ernstige ongevallen.

We verwelkomen onze 5 aspiranten: nl. Stijn Foulon, Peter Persoons, Dave Battaille, Tim De Backer en Eric Van Steenbrugge.

15 en 16 februari: De jaarlijkse kaarting was terug een groot succes.

16 februari: woningbrand in Buissestraat 62. Bij aankomst zeer sterke rookontwikkeling . De bewoonster had net haar woning verlaten. De woning is volledig uitgebrand. (Foto's AVS )

14 april: Paard met koets in de Schelde. Paard verdronken (Artikel Nieuwsblad 1 2)

21 april: woningbrand in de Wuipelstraat 12. Bij aankomst vlammen door het dak. De zolderverdieping is vernield. Oorzaak: hoogst waarschijnlijk oververhitting (Artikel Nieuwsblad)

2 mei: algemene oefening in Utexbel te Ruien samen met brandweer Avelgem, Oudenaarde, Ronse.

15 juni: ook sport moet aan beurt komen. Onze collega's van Brandweer Oudenaarde richten het Provinciaal kampioenschap zaalvoetbal in. We zetten daar een heel goede prestatie neer. Eindigden eervol 2de na een finale tegen de "beroeps" van Gent. (foto later)

21 september: Strandkarrenrace in Middelkerke. Na 2 jaar afwezigheid waren we er weer. Maar 't was van korte duur. 6de en laatste in de reeksen. Enkele beeldjes: (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22)

7 december: St. Barbarafeest (foto's) Persartikel (foto) Frans Foulon krijgt burgerlijk kruis 2de klasse (foto)

2003

Donderdag 9 januari: nieuwjaarsreceptie voor de brandweermannen.

Kaarting was terug een groot succes. Dank aan alle aanwezigen.

September 2003: Materiaalwagen Mercedes - Benz komt in dienst. Deze wagen werd gekocht van de brandweer van Terneuzen. (meer info)

Marino Dewaele en Yves De Vos worden korporaal. Proficiat

De voorbereidingen voor het feestjaar 2004 zijn bezig!

11 december:  St. Barbarafeest (foto's) Frans Foulon en Jules Messiean krijgen een ereteken. Fernand Delapierre wuiven we uit na een lange dienst (1-2-3) Persartikel 1-2

2004 - boekje 125 jarig bestaan (in pdf)

8 januari: Het feestjaar 2004 zetten we zoals gewoonlijk in met de nieuwjaarsdrink. De Blonde Leffe vloeide...

De schilderwerken nemen aanvang want alles zou tegen de kaarting moeten klaar zijn. (Dit lukt nog net)

31 januari: door hevig stormweer sneuvelen een paar bomen op de Kwaremont. 2 voertuigen konden de bomen niet meer ontwijken (foto's 1-2-3)

13/14 februari: Onze jaarlijkse kaarting kende op vrijdag een zeer groot succes maar de reden was te vinden op zaterdag (Valentijn). Wij bedanken alle aanwezigen.

27 maart: Kluisbergen is Buring - de zuipkaarten hadden succes. Alleen zijn we nog altijd op zoek naar een vermiste doos hamburgers.

Plots komt in de mailbox van het korps een mailtje waar foto's staan van een voertuig dat jaren dienst heeft gedaan bij ons korps (foto's 1-2-3-4-5-6-7)

31 mei: het jaarlijks congres van de KOB gaat door in Kluisbergen (programma) Persartikel 1 Foto's

27 juni: oproep omstreeks 6u30 voor woningbrand. In de Avelgemstraat stond de slaapkamer van een rijwoning in brand. Aangestoken na ruzie... (foto's)

14 augustus: Jaarlijkse zomerwandeling (foto's)

28 augustus: opendeur was een groot succes. De foto's zeggen alles... (foto's)

Geeraed Jules neemt ontslag en behoord nu tot de ere-brandweermannen

November: de elevator, die aangekocht is met geld van de mensen uit Kluisbergen, staat in de kazerne. Foto's en info...

4 december: ongeval op de Ronsebaan. Een auto kwam tegen een boom. (foto's)

11 december: Het jaarlijkse St. Barbarafeest was een groot succes. Een speciale vermelding voor Ronny Vandewalle die nu Luitenant is geworden.

2005

6 januari: We zetten zoals gewoonlijk in met de nieuwjaarsdrink. De Blonde Leffe vloeide...

7 februari: Ongeval op de Oudenaardebaan (foto's)

7 maart: zware woningbrand met zeer veel schade (foto's)

30 april: afscheid van 1ste sergeant Jacques Geenens als aktieve brandweerman. (foto's)

30 september: afscheid van brandweerman Ysebaert Jean-Pierre als aktieve brandweerman.

10 december: Het jaarlijkse St Barbarafeest. (foto's)

22 december: 3 interventies op 2 uur tijd. 20u10 Autoongeval - 20u30 Water stroomt uit huis - 21u40 Schouwbrand

Astridmateriaal:
Vaste post: NOKIA - TRM880
Autopomp1:	Overheidstoestel Mobiel 
		Overheidstoestel Gateway 
		Overheidstoestel Draagbaar 
Autopomp 2 	NIETS 
Tankwagen:	Overheidstoestel Mobiel 
		Overheidstoestel Draagbaar 
Snelle hulpwagen: 	Overheidstoestel Mobiel 
Hoogtewerker:	Overheidstoestel Draagbaar 
		 NOKIA - Carcit THR880i 
Materiaalwagen:	Overheidstoestel Mobiel 
		Overheidstoestel Draagbaar 
 Jeep: 	Overheidstoestel Mobiel 
 Taro: 	Overheidstoestel Mobiel 

Toestel 1 voor Ploeg 1 - Overheidstoestel Draagbaar 
Toestel 2 voor Ploeg 2 - Overheidstoestel Draagbaar 
Toestel 3 voor Ploeg 3 - Overheidstoestel Draagbaar 
Toestel 4 voor Officieren - Overheidstoestel Draagbaar 
Toestel 5 voor Officieren - Overheidstoestel Draagbaar
45 Astrid pagers

2006

Kaarting was terug een groot succes.

8 maart Stalbrand (foto 1 - 2 - 3)

1 juni: De oude Philips pagers verdwijnen en de Astridpagers komen in gebruik. Er zijn enkele problemen met ontvangst rond de electriciteitscentrale.

Inhuldiging van onze boot (foto's)

9 december Het jaarlijkse St. Barbara feest. (foto's)

22 december. Astrid laat weten dat het een extra Astrid paging antenne in gebruik neemt in Tiegem. Zo zijn de problemen bij ons opgelost.

2007

Januari: stormschade door het uitzonderlijke weer

16 en 17 februari: Jaarlijkse kaarting. Opnieuw waren alle stoelen bezet. Een zoveelste succes!

Juli: hevige regenbuien zorgen ervoor de de deelgemeente Ruien terug veel last heeft van wateroverlast.

Enkele oproepen voor het opruimen van de openbare weg na ongevallen...

Op 01/08/2007 is het aantal wespennesten reeds hoger dan volledig 2006

2008

Op 1 maart nam Rudy Bloeyaert afscheid van ons korps. Ronny Vandewalle is de nieuwe bevelhebber.

21 juni: Ongeval met 2 personenwagens op Oudenaardebaan. Ik het kader van Snelle Adequate hulp kwam ook BW Oudenaarde ter plaatse.

: Ongeval met vrachtwagen op Oudenaardebaan, (ongeveer op dezelfde plaats of 21/07/2008)

Zondag 24 augustus:: Stro/Hooibrand op Oude Kwaremont. BW Avelgem, Oudenaarde en Ronse kwamen ter plaatse met tankwagens

2008 was wat bezoldigingen het duurste jaar ooit. Dit had te maken met index aanpassingen, wijziging van verloning op zaterdag en daarbij nog enkele lange interventies.

2009

13 en 14 februari: de jaarlijkse kaarting was opnieuw een groot succes! Dank aan iedereen!

21 februari: deelname aan zaalvoetbaltornooi van BW Ronse. In de reeksen werden we gelijk 3de maar het reglement verwees ons naar de 4de plaats omdat we minde gemaakte doelpunten hadden gemaakt. Voor de stijd tussen plaats 7 en 8 moesten we het opnemen tegen BW Ronse. Dit duel eindigde met een betwiste strafschop voor BW Ronse. Daarna zijn een hele reeks strafschoppen nodig geweest waarin Ronse het haalde.

26 februari: levering van de warmtebeeldcamera.

26 mei: hevig stormweer met als gevolg dat er bomen omgewaaid waren en straten bedekt waren met modder. Karwei van 2:30 tem 19:00

29 augustus: opendeurdag was een groot succes. Toch enkele mensen kunnen warmmaken voor het beroep van brandweerman. Foto's

september: Serge Corbert neemt vrijwillig ontslag om persoonlijke reden, dit na vele jaren dienst!

Het aantal wespennesten was zeer hoog. Een record!

18/09/2009: Het einde van AP2 tijdperk. De keuring is vervallen.

20/10/2009: Levering nieuwe halfzware autopomp

12/12/2009: Sint Barbara 2009 foto's

2010

We starten 2010 met een aantal brand interventies. 2 ervan op grondgebied Mont de L'enclus.

Domien geeft zijn ontslag.

29/05/2010: Betonmixer gaat neer in de bocht. Enkele grote kranen zorgen voor het rechttrekken van het gevaarte. Niemand gevaarlijk gewond.

Nadat Marino al een tijdje buiten strijd is na een zwaar verkeersongeval, zijn we nog enkele leden voor een langere periode onbebeschikbaar (Tim op reis, Ludo-ski, Ronny-Moto)

06/2010: We maken gebruik van de oproepcomputer van BW Zottegem om onze oproepen van 100-Gent door te sluizen naar onze pagers.

09/2010: Eetfestijn was opnieuw een succes bedankt aan alle aanwezigen en de vele helpers!

11/10/2010: Inspectie voor Binnenlandse zaken

13/11/2010: zeer zware wateroverlast. 110 interventies

2011

 

2012

02/2012: geen kaarting meer!

01/04/2012 Ronde van Vlaanderen heeft Oudenaarde gekozen als finish. Permanentie is voorzien op het Kwaremontplein / kazerne.

01/05/2012 Bevording van Steven Bloeyaert tot O/Lt en Stijn Foulon tot korporaal.

2013

01/01/2013 Niels en Jurgen starten hun brandweeropleiding

2014

01/01/2014 Emilie zal na Linda en Ruth 3de brandweervrouw worden. Ook Denijs Decock start met de brandweeropleiding. Waarschijnlijk de laatste opleiding in de huidige vorm.
20/09/2014 Eerst "carwash" van de jeugdbrandweer. 125 wagens...
27/09/2014 Jean-Claude Persoons verlaat de brandweer
28/09/2014 Eetfestijn. Opnieuw een mooie opkomst
11/2014 bevorderingen:
Ludo Depoorter = adjudant
Dirk Duhou = sergeant majoor
Filip Lamon = 1ste sergeant
Jasper Desmet = sergeant
12/2014 Stijn behaald het bevet van Officier. Op 18/12/2014 bevorderd Stijn naar de graad van Olt.